Se vår sekretesspolicy rörande lagring av data

 

Vi tar ditt dataskydd på allvar

Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy som berättar hur vi behandlar dina uppgifter. För att på bästa sätt skydda dina personuppgifter bedömer vi kontinuerligt hur stor risken är att vår databehandling påverkar dina grundläggande rättigheter negativt. Vi är särskilt medvetna om risken för att du blir diskriminerad eller id-stöld, eller lider ekonomisk förlust, förlust av rykte eller datasekretess. I det fall att de beslut vi behöver fatta beror på att vi kan behandla känsliga personuppgifter, biometriska uppgifter eller uppgifter om kriminalregister om dig kommer vi att göra en analys av vilka konsekvenser databehandlingen har för din integritet. Konsekvensbedömningen genomförs innan vi börjar behandla dina personuppgifter.

 

Kontaktinformation

Flapour UG (Ägare av Pink-Mule.com) är personuppgiftsansvarig, och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen.

Kontaktinformation:

Adress: Alter Kirchenweg 83, 24983 Handewitt

CVR: DE 1529026478

Phone no .: +45 7199 3659

Mail: support@pink-mule.com

Website: www.da.pink-mule.com

 

Vi garanterar ett rättvist och öppet dataskydd

När vi ber dig att göra dina personuppgifter tillgängliga för oss informerar vi dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig och för vilket ändamål. Du kommer att få information om detta vid insamlingen av dina personuppgifter. Om vi ​​samlar in uppgifter om dig från andra, såsom en leverantör, myndighet eller affärspartner, kommer du vanligtvis att informeras om detta redan i början av ärendet och i de flesta fall kommer vi att be dig inhämta nödvändig information. Syftet med att inhämta information från dig kommer nästan alltid att motiveras av det uppdrag vi har fått av dig, för att fullgöra ett kontrakt. Om vi ​​samlar in uppgifter om dig kommer vi att informera dig om detta inom 10 dagar efter att vi har samlat in dina personuppgifter.

 

Undantag från uppgiftsskyldigheten

Vi utfärdar upplysningsskyldighet till alla kunder som vi skapar ett ärende för och kunder som har startat upp och som inte har arkiverats. När det gäller kunder i arkiverade ärenden, som vi för bokföringsrättens skull etc. väljer att lagra, skickar vi inget personuppgiftsmeddelande. Anledningen till detta är att vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till följande: - Vi har inga andra uppgifter om kunder än namn och adress. – Kunder har försett oss med den här informationen och är medvetna om att vi har den och lagrar den. – Det blir väldigt kostsamt att hitta namn och adress för utskick eller att hitta relevanta e-postadresser. Baserat på ovanstående skickas inte personuppgiftsmeddelanden till kunder i arkiverade ärenden. Personuppgifter skickas inte till tredje part i arkiverade fall. Vi lagrar ingen information om tredje part. För B2B-kunder där det är ett företag eller ett företag som är kund kan dock ett namn och en företagstelefon ingå. Dessa uppgifter har personen i fråga lämnat till OS och det är personuppgifter som finns i en telefonkatalog eller liknande. De personer i fråga som har skrivit på ett mejl för ett företag kommer enligt vår mening att tycka att det är ytterst märkligt att de får personuppgiftsmeddelanden i gamla arkiverade ärenden. I framtiden, till exempel genom B2B, kommer en tredje part att få ett personuppgiftsmeddelande och en hänvisning till OS:s personuppgiftspolicy på webbplatsen.

 

Vi använder denna typ av data om dig

Vi använder uppgifter om dig för att säkerställa att vi har korrekt information som är relevant för det uppdrag du som kund har gett oss. De uppgifter vi använder beskrivs i en databehandlingslista och du får ett personuppgiftsmeddelande med information om vilka personuppgifter vi typiskt sett har att använda i just din ärendetyp.

 

Mottagare eller kategorier av mottagare av information om dig:

För att fullgöra avtalet med dig vidarebefordras namn, adress och e-post till relevant tredje part. I förhållande till dig kan det vara Smartweb, Webshipr, Pairy, Bambora, Dinero, Addwish, Mailchimp, Zendesk/Chat, Viabill, Paypal, Dropbox.

 

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål

Vi samlar in och lagrar dina uppgifter enbart för ett specifikt syfte, nämligen att fullgöra det uppdrag du har gett oss.
Vi samlar in information till:
➢ har tydlig identitetsinformation om dig,
➢ kunna sända meddelanden och skicka kommunikation och hålla dig informerad,
➢ betala eventuella belopp till ditt konto,
➢ uppfylla lagkrav, inklusive redovisningsregler, skatteunderlag, regler för kundkontor. Listan ovan är inte uttömmande.

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vårt angivna syfte. Dessutom kan det bestämmas i lag vilken typ av data som krävs för att samlas in och lagras för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av personuppgifter vi behandlar kan också vara nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller annan rättslig förpliktelse.

 

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter

Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter regelbundet. Eftersom vår tjänst är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar av dina uppgifter. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om dina ändringar. För att säkerställa kvaliteten på dina uppgifter har vi antagit interna regler och etablerade rutiner för att kontrollera och uppdatera dina personuppgifter.

 

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ändamål som var anledningen till vår insamling, bearbetning och lagring av dina uppgifter. Det hänvisas dock till artikel 17, enligt vilken radering får underlåtas i den mån det är nödvändigt att behålla uppgifter för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. För kundens och oss själva är det viktigt att ärenden som vi har bedrivit kan dokumenteras under den period då rättsliga anspråk kan riktas mot oss eller vår kund i ärendet. Uppgifter raderas därför sällan innan det har gått mer än 5 år från kontraktets slut. Eftersom vår reklamationsperiod typiskt sett bara är 2 år, lagrar vi endast uppgifterna i 5 år som är relevanta för bokföringslagen. Övrig information, bl.a. korrespondens med dig kommer att raderas efter 2 år. Den information vi har om dig i Zendesk kommer således att raderas efter 2 år, eftersom vi inte har någon legitim rätt att behålla korrespondens med dig efter reklamationstidens utgång.

 

Vi säkerställer att vi har behörighet att behandla dina personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter är det för de ändamål som beskrivs ovan. Även om vi har befogenhet att samla in personuppgifter om dig, måste vi alltid se till att vi behandlar dina personuppgifter enbart för legitima ändamål. Som din medentreprenör är vår rättsliga grund att det är nödvändigt för oss att ha dina relevanta personuppgifter för att uppfylla det avtal vi har med dig.

 

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter utan behörighet

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till partners och aktörer i marknadsföringssyfte. Som din medentreprenör har vi tystnadsplikt som kompletterar reglerna om personuppgifter. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter om vi är juridiskt skyldiga att vidarebefordra dem, till exempel som en del av anmälan till en myndighet. I detta sammanhang får du en orientering, då du har rätt till insyn. Om vi ​​vidarebefordrar information till tredje part som inte är självständigt ansvariga för uppgifterna måste vi se till att det finns ett databehandlaravtal som säkrar oss och dig mot att databehandlaren agerar vårdslöst med dina personuppgifter och i strid med de instruktioner vi ger till databehandlare.

 

säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler om informationssäkerhet

Vi har antagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot att förstöras, förloras eller ändras, mot obehörig publicering och mot obehörig åtkomst eller kännedom om dem. Vi har etablerat rutiner för att ge åtkomsträtt till de av våra anställda som behandlar känsliga personuppgifter och uppgifter som avslöjar information om personliga intressen och vanor. Vi kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning och övervakning. För att undvika dataförlust säkerhetskopierar vi regelbundet våra datamängder. Vi skyddar även sekretessen och äktheten för dina data genom kryptering. I händelse av ett säkerhetsbrott som resulterar i en hög risk för dig för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av rykte eller andra betydande olägenheter kommer vi att meddela dig om säkerhetsöverträdelsen så snart som möjligt.

Användning av cookies - Cookies, syfte och relevans

Om vi ​​placerar cookies kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies. När vi använder cookies ber vi om ditt samtycke. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan användas, dock utan ditt medgivande. Du kan få mer information på vår webbplats om vår användning av cookies och hur du kan radera eller avvisa dem. Om du vill återkalla ditt samtycke, se instruktionerna under vår cookiepolicy.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som tar emot uppgifter om dig, i den mån vi vidarebefordrar uppgifter i Danmark och utomlands. Om du begär det kan vi informera dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Tillgången kan dock begränsas för att skydda andras integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du högst upp.

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade.

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du måste kontakta oss och informera oss om felaktigheterna och hur de kan korrigeras. I vissa fall kommer vi att ha en skyldighet att radera dina personuppgifter. Det gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket vi samlade in dem, kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter. När du kontaktar oss med en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade kommer vi att kontrollera om villkoren är uppfyllda och i så fall genomföra ändringar eller radering så snart som möjligt.

 

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vårt utlämnande av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktuppgifterna längst upp för att lämna in en invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att se till att sluta behandla dina personuppgifter. Du har rätt att få de personuppgifter du har gjort tillgängliga för oss och den information vi har inhämtat om dig från andra aktörer på grundval av ditt samtycke. Om vi ​​behandlar uppgifter om dig som en del av ett avtal som du är part i kan du även få dina uppgifter skickade till dig. Du har även rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Om du vill utöva din rätt till dataportabilitet kommer du att få dina personuppgifter från oss i ett allmänt använt format. Om du vill få tillgång till dina uppgifter, få dem korrigerade eller raderade, eller invända mot vår databehandling, kommer vi att undersöka om detta är möjligt och ge dig svar på din förfrågan så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din förfrågan."